s4a
s4b
s4c
s4d
s4e
Dzisiaj jest: 16.07.2018
Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

E-postcards

See the photo gallery: Slideshow

Statistics

Ostatnie 30 dni: 12120

All visits: 342888

Online users: 15

ZASADY ZATWIERDZANIA PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

published: 2015-02-17

 Starosta Rycki jest organem zarządzającym ruchem na drogach powiatowych i gminnych, położonych            na terenie powiatu ryckiego. Działania Starosty Ryckiego prowadzone są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14 października 2003r., poz. 1729).

            Zarządzanie ruchem na drogach to między innymi wprowadzanie oznakowania pionowego, oznakowania poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Działania te realizowane                są na podstawie projektów organizacji ruchu zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem, przedstawionych          do rozpatrzenia przez zainteresowane instytucje i osoby.

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

1) stronę tytułową z imieniem i nazwiskiem projektanta oraz jego podpisem,

2) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej         z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót. Dodatkowo powinien również określać przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,

3) plan orientacyjny w skali od 1 : 10 000 do 1 : 25 000 z zaznaczeniem drogi (dróg) lub miejsca, którego projekt dotyczy,

4) podpisany przez projektanta plan sytuacyjny w skali 1 : 500 lub 1 : 1 000 (wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach skala 1 : 2000 albo szkic sytuacyjny bez skali) zawierający parametry geometrii drogi oraz zaznaczoną lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych pionowych i poziomych, urządzeń sygnalizacyjnych      i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,

5) podpisany przez projektanta program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną.

            W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego, zawierającego:

- stronę tytułową z imieniem i nazwiskiem projektanta oraz jego podpisem,

 - opis techniczny zawierający charakterystykę robót,

 - powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinna być dołączona opinia:

- organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem w przypadkach, gdy organizacja ruchu dotyczy skrzyżowania (skrzyżowań) dróg o różnych organach zarządzających ruchem i gdy zamknięcie drogi lub planowane ograniczenia w ruchu spowodują konieczność prowadzenia objazdów drogami różnych kategorii,

- zarządów dróg powiatowych lub gminnych, gdy zamknięcie drogi lub planowane ograniczenia w ruchu spowodują konieczność prowadzenia objazdów drogami różnych kategorii,

- komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową.

Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:

1.dołączenia do projektu:

ñprofilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,

ñdanych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;

2. złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

Projekt organizacji ruchu w ilości dwóch lub trzech egzemplarzy należy przedłożyć - wraz z wnioskiem o zatwierdzenie     i katą wydanych opinii (liczba kart powinna być równa liczbie składanych projektów, przy czym wszystkie egzemplarze kart wydanych opinii winny występować w oryginale) - w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rykach.

Po rozpatrzeniu przedłożonego projektu (w terminie określonym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego) organ zarządzający ruchem może:

- Zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części bez zmian albo po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu.

- Odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek.

- Odrzucić projekt, gdy:

1.stwierdzi niezgodność projektowanej organizacji ruchu z założeniami polityki transportowej lub potrzebami społeczności lokalnej;

2.stwierdzi nieefektywność projektowanej organizacji ruchu.

Organ zarządzający ruchem odrzuca projekt, gdy:

1.stwierdzi, że projektowana organizacja ruchu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego;

2.stwierdzi niezgodność projektu z przepisami dotyczącymi warunków umieszczania na drogach znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

Organ zarządzający ruchem określa termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu.        

UWAGA !

 Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarządcę drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

DOKUMENTY DO POBRANIA 

Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

Zawiadomienie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu

Karta wydanych opinii 

Czytano: 0